תקנון האתר

תנאי השימוש באתר
נאד כלוא (להלן: "העסק") הינו עוסק פטור והוקם על ידי נועם שלום אשר מכין צנצנות ממותגות המכילות טבלית ריח מסריח (להלן: "המוצרים").
באתר זה תוכלו לרכוש פריטים מקולקציית המוצרים המוצעת באתר ולבחור אם לקבל אותם עם שליח או באיסוף עצמי מבית העסק. בכל שאלה ניתן לפנות אלינו במייל nodcallu2020@gmail.com בטלפון ובוואטסאפ 054-444-5443.
 
1. הגדרות:
בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
א. העוסק – נאד כלוא ע.פ 322694506.
ב. האתר – אתר האינטרנט www.nodcallu.com
ג. המוצרים – המוצרים המוצעים למכירה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה.
ד. יום ביצוע ההזמנה – היום בו אישרה חברת האשראי את העסקה שביצע המזמין.
ה. ימי עסקים: כנהוג במשק.
 
2.  תנאים כללים:
א. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי העסק המפורסמים באתר.
ב. תקנון זה מסדיר את היחסים שבין העסק לבין הרוכשים ו/או הגולשים באתר והינו בעל נפקות חוזית ביחסים כאמור.
ג. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי התקנון ללא כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.
ד. הכניסה לאתר ו/או השימוש בו מותנה בקבלת הסכמתכם לכל תנאי השימוש ותקנון זה. הרשות לעשות שימוש באתר הינה מותנית במתן הסכמתכם לכל האמור בתקנון זה ושימוש באתר בפועל מהווה קיבול מלא של תנאיו. בהתאם לזאת כל המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר כי קרא תקנון זה, הסכים לכל הוראותיו והינו מוותר ויתור סופי ומוחלט על כל טענה ו/או מענה בקשר לתנאי תקנון זה.
ה. כל זכויות הקנין הרוחני וזכויות היוצרים הקשורות לאתר לרבות בקשר לכל דגמי המוצרים כהגדרתם לעיל ולרבות עיצובם הינם בבעלות העסק ומשכך חל איסור מוחלט להעתיק, להפיץ, לשנות ו/או להעביר לצד ג' כל מידע המצוי באתר וזאת ללא הסכמת העסק מראש ובכתב.
ו. התמונות, הצילומים וההדמיות המפורסמים באתר נועדו לצורך זיהוי המוצרים הנמכרים ולפיכך מובהר בזאת כי ייתכנו הבדלים ואי דיוקים הנובעים בעיקרם ממגבלות טכניות בין מראה פריט זה או אחר בפועל לבין צילומו באתר. כמו כן חלק מהתמונות באתר הן הדמיות ממוחשבות של המוצרים ואין לראות בהן כהעתק מדויק של המוצרים עצמם. העסק יעשה כמיטב יכולתו להציג את המוצרים במסגרת תמונות מדויקות ככל הניתן אך לא יישא בכל אחריות הנובעת מאי דיוקים ו/או הבדלים כאמור.
ז. העסק שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את המידע שבאתר לרבות מחירי המוצרים ותעריפי המשלוחים לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת, ובמקרים כאמור המחיר התקף ביחס להזמנה זו או אחרת הינו המחיר שהתפרסם בעת השלמת הליך ההזמנה. כמו כן רשאי העסק להציע ו/או לשנות ו/או להפסיק מבצעים, הנחות ו/או הטבות כלשהן בלא מתן הודעה מוקדמת על כך. המחירים המופיעים באתר אינם מחייבים את העסק למכור באותם המחירים בחנות ולהיפך.
ח. העסק אינו מתחייב כי הפריטים המופיעים באתר יהיו קיימים במלאי במועד ההזמנה ובהתאם לכך ייתכן כי יידרשו עד 21 ימי עסקים לצורך יצירת המוצר המבוקש. כמו כן קיימת האפשרות כי פריט כלשהו אזל מהמלאי לצמיתות ובמקרים כאלה כאמור יקבל הלקוח החזר כספי מלא.
ט. חל איסור מוחלט וגורף לעשות שימוש באתר לצורכי מסחר. ההחלטה באם רכישה כלשהי נועדה לצורכי מסחר ו/או לצורך אישי תינתן על ידי העסק ולפי שיקול דעתו המוחלט ללא חבות במתן נימוקים.
י. לאור כל האמור לעיל העסק שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לביטול כל הזמנה, תהא אשר תהא, שמקורה בטעות כלשהי בפרסום באתר ו/או בשל חוסר במלאי ו/או שמטרתה מסחרית והכל לפי שיקול דעתו המוחלט של העסק.
יא. בנוסף העסק שומר לעצמו את הזכות למנוע ו/או להגביל את השימוש באתר לגבי כל משתמש לפי שיקול דעתו המוחלט ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל צורך בהנמקת החלטתו כאמור.
יב. על העסק ו/או על בעלי מניותיה ו/או על נושאי משרה בו ו/או על עובדיו לא תחול בשום מקרה אחריות בגין כל תוצאה ו/או נזק ישיר או עקיף מכל סוג שהוא שייגרם ללקוחות החברה מכח השימוש באתר ו/או בקשר לרכישת המוצרים דרכו ועצם קבלת תנאי שימוש אלו או מעצם רכישה באמצעות האתר מוותר הרוכש באופן גמור, סופי ומוחלט על כל תביעה ו/או מענה ו/או דרישה בקשר לאמור לעיל.
יג. העסק אינו אחראי על כל נזק שייגרם כתוצאה מכניסה לאתרי אינטרנט אחרים אשר כתובתם מופיעה באתר זה ואשר אין לעסק כאמור כל שליטה עליהם ואינם מופעלים על ידי העסק כאמור.
יד. על המשתמשים חלה החובה, כתנאי לשימוש באתר, שלא לעשות שימוש בו למטרות אשר אינן חוקיות ו/או אסורות על פי דין ו/או נוהג ובהתאם לזאת חל בנוסף איסור שימוש באתר בכל צורה אשר עלולה לגרום לנזק ו/או לעומס יתר ו/או לשינוי באתר ו/או להתערבות כלשהי בתוכנו. כמו כן חל איסור לעשות שימוש באתר כקישור לאתרים אחרים.
טו. במהלך השהייה באתר, תוצע לכם על ידי העסק להירשם לדיוורים של העסק. במקרה בו לקוח לא יהא מעוניין לקבל דיוורים כאמור יוכל הלקוח להסיר את שמו באמצעות הלינק המצוי בתחתית הדיוור ועל הלקוח תחול האחריות להסיר את שמו בכל מקרה בו אינו מעוניין לקבל יותר דיוורים מהעסק.
טז. הסכם זה הינו על פי חוקי ודיני מדינת ישראל ולפיכך על כל מחלוקת אשר תתגלה בקשר לאתר זה ו/או לשימוש בו ו/או למוצרים הנמכרים בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט במחוז תל אביב.
יז. כל הודעה מלבד הודעות בקשר להזמנות ובהתאם למנגנון הקבוע באתר, תעשה בכתב ותשלח בדואר רשום והודעה כאמור תחשב כאילו נתקבלה אצל העסק תוך 72 שעות ממועד שיגורה בדואר רשום או מסירתה אם נמסרה ביד.
 
3. רכישת מוצרים באופן מקוון:
א. לצורך רכישת מוצרים באופן מקוון יקבל ויכבד העסק, לפי שיקול דעתו, כרטיסי אשראי של חברות האשראי המוכרות בישראל. לחילופין ניתן לרכוש מוצרים מהעסק באמצעות הטלפון – 054-444-5443.
ב. במקרים בהם תבוצע רכישה באמצעות כרטיס אשראי אשר אינו תקף ו/או חברת האשראי ו/או כל חברת שרות ארנק אלקטרוני לרבות פייפל לא כיבדה את החיוב מכח עסקת הרכישה ו/או במקרים בהם בוצעה הרכישה אך המוצר אינו נמצא במלאי, אזי העסק יצור קשר עם הלקוח/ה לצורך השלמת העסקה ו/או ביטולה, לפי הענין.
ג. כל המחירים המפורסמים באתר נקובים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ.
 
4.  מועד אספקת המוצרים הנרכשים:
א.    המוצרים באתר מיוצרים לפי הזמנה וזאת תוך 7 ימי עסקים ממועד קליטת ההזמנה (הזמנות שיבוצעו לאחר השעה 14:00 יטופלו ביום למחרת) ויישלחו בהתאם אל המזמין מיד לאחר מכן כאשר זמן משלוח סביר יהא עד 7 ימי עסקים ממועד גמר המוצר. בפועל הצפי לקבלת המוצר הינו לכל היותר 14 ימי עסקים ממועד ההזמנה והכל בכפוף לנסיבות אשר אינן תלויות בעסק כגון זמני פעילות חברת המשלוחים ו/או רשות הדואר ובנוסף בכפוף לאמור להלן. ככל שמדובר בעסקאות אשר במסגרתן יתבקש העסק לשלוח מוצרים כלשהם לחו"ל, לא יחול האמור בס"ק (1) לעיל לגבי זמן השילוח וזה ייקבע על ידי חברת השילוח בלבד ללא כל אחריות מצד העסק לגבי מועד האספקה בפועל.
ב. מובהר כי החברה לא תשא בעלויות נוספות כלשהן כגון עלויות החלפת ו/או החזרת מוצר, מיסוי, מכס ועלויות שילוח בין אם יעד המשלוח הינו בארץ או בחו"ל.
ג. ידוע למזמין כי מוצרים יישלחו על ידי חברת שליחים מוכרת ו/או חברת דואר ישראל ובהתאם לזאת אין אחריות מצד העסק לגבי כל עיכוב אשר מקורו בחברת השילוח ו/או בדואר ישראל.
ד. למרות האמור לעיל, ניתנת בזאת האפשרות לאסוף את המוצר מחנות העסק ברחוב ביאליק 6 ברעננה או לחילופין לקבל את המוצר עם שליח פרטי בכתובת המזמין בכפוף לתוספת תשלום אשר יקבע על ידי העסק.
ה. כמו כן מובהר בזאת באופן מפורש כי הזמנת מוצרים מאת העסק הינה בכפוף לאזורי החלוקה של דואר ישראל ו/או חברת השילוח ובהתאם לזאת לא יחול על העסק כל חובה לתת שרות משלוח מוצרים לאזורים אחרים מלבד האמור לעיל וזאת גם במקרים בהם הזמנה כאמור בוצעה ונקלטה באתר העסק.
 
5.  מדיניות החלפת מוצרים ו/או ביטול הזמנה:
למזמין ניתנת בזאת הזכות להחליף את המוצר אשר רכש באמצעות העסק ו/או לבטל את ההזמנה וזאת בכפוף לתנאים המצטברים הבאים:
א. המוצר מופיע במלאי החברה ולא הוכן בהזמנה מיוחדת.
ב. הלקוח קיבל את המוצר והתגלה בו פגם כלשהו ו/או חוסר בתמצית ריח.
ג. הלקוח הודיע טלפונית לעסק בטלפון שמספרו 054-444-5443 בדבר רצונו להחליף את המוצר במוצר אחר ו/או לבטל את ההזמנה והכל תוך 48 שעות מקבלת המוצר.
ד. הלקוח מסר את הפריט להחלפה בבית העסק לצורך החלפתו במקום או החזרתו לפי העניין בכתובת ביאליק 6 רעננה.
ה. החלפה או ביטול יבוצעו תוך 14 ימים מקבלת המוצר, כאשר הוא במצב חדש ומבלי שנעשה בו שימוש כלשהו.
ו. ככל שעמד המזמין בתנאים המצטברים כאמור בסעיף 5.א עד 5.ה לעיל, יוחלף המוצר או שתבוטל ההזמנה, לפי העניין, והלקוח יהא זכאי להחזר כספי בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010.
ז. החזר כספי כאמור, ככל שהמזמין יהא זכאי לו במסגרת ביטול עסקה ו/או החלפת מוצר יעשה אל כרטיס האשראי אשר באמצעותו התבצעה ההזמנה כאשר ההחזר יתקבל במועד החיוב הבא והכל בהתאם למדיניות חברת האשראי.
ח. לא ניתן יהא לקבל החזר במזומן על עסקאות שבוצעו באשראי.
ט. המזמין יישא בכל עלויות החזרה או ביטול עסקה על חשבונו בלבד.
י. החברה לא תשא בכל אחריות כלפי טיב המוצר ו/או שמישותו וזאת במקרים בהם השימוש שנעשה במוצר הינו בניגוד להוראות החברה לרבות במקרים בהם המוצר לא נשמר במקום מוצל.
 
    6. ידוע למזמין כי השימור באתר הינו בכפוף לקבלת כל התנאים וההתניות בקבועות במסמך זה וכי עצם השימוש עצמו, בכל מקרה, מהווה קיבול של תנאי תקנון זה.